Players (A) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abhilash 2016/17
MT Abhilash 1998/99
Abrar Khan 1988/89-1998/99
V Acharya 1980/81-1987/88
Adityatarcar 1979/80
N Agadi 2016/17
A Agshikar 1997/98-1999/00
J Ahmed Sayyed 2017/18-2018/19
A Ajay Narvekar 2021/22
RN Ajgaonkar 2006/07
YS Ajgaonkar 2011/12
V Akshigar 1999/00
Sufiyan Alam 2013/14
FB Alemao 2013/14-2021/22
DD Alve 2007/08-2009/10
P Ambay 1986/87
AN Amonkar 1987/88-2002/03
G Amonkar 1985/86
KP Amonkar 2003/04
PA Amonkar 1988/89-1994/95
S Amonkar 2015/16-2019/20
S Amonkar 2004/05
S Amonkar 1994/95
SP Amonkar 2007/08-2021/22
U Amonkar 1997/98
PK Amre 2000/01
AR Angle 1998/99-2008/09
DM Angle 2013/14
HBP Angle 1979/80-1991/92
KA Angle 1993/94-2005/06
S Anil Korde 2018/19
M Anthony 1989/90-1990/91
J Apte 1986/87-1990/91
TR Arasu 2002/03
S Arif 1997/98
AR Arolkar 1978/79-1987/88
J Arunkumar 2007/08-2008/09
M Asaduddin 2018/19
CS Ashok 1985/86-1988/89
S Ashrat 1991/92
RD Asnodkar 2002/03-2014/15
SA Asnodkar 1997/98-2017/18
SM Asnodkar 1998/99-1999/00
AI Aware 1999/00-2005/06
V Ayush 2016/17
GP Azgaonkar 2004/05-2012/13