Players (G) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PR Gad 1995/96-1999/00
Gadekar 1984/85
HH Gadekar 1995/96-2020/21
IP Gadekar 2009/10-2021/22
AP Gaekwad 1990/91-1993/94
R Gaekwad 1986/87-1988/89
S Gajinkar 2021/22
S Gajinkar 2015/16-2018/19
KS Ganorkar 2011/12
DD Gaonkar 2010/11-2021/22
HC Gaonkar 1994/95-2007/08
P Gaonkar 2015/16-2018/19
P Gaonkar 2021/22
S Gaonkar 1990/91
SK Gaonkar 2008/09
LA Garg 2009/10-2021/22
J Gauns 2001/02
CM Gautam 2019/20
N Gautam 1994/95
N Gautam 1996/97
RR Gavandalkar 2010/11-2012/13
MG Gavande 1990/91-1997/98
MP Gavas 2006/07
S Gawande 2013/14
MG Gawas 2010/11-2017/18
PC Gawas 2007/08-2019/20
VU Gawas 2007/08-2013/14
SS Gawde 2003/04-2007/08
R George 1985/86
CR Ghadi 2006/07-2008/09
V Ghanokar 1979/80
V Ghatwal 2016/17
RD Ghodge 1986/87-2004/05
P Girish 1982/83
P Goarkar 1995/96
Godge 1986/87
J Gokulakrishnan 1996/97-1997/98
EAS Gonsalves 1999/00-2002/03
T Gonsalves 1990/91
S Gosavi 1998/99-2003/04
U Gosavi 2012/13-2017/18
A Govandalkar 1981/82
MN Govekar 1998/99-2000/01
SS Govekar 2013/14-2014/15
VV Govekar 2015/16-2020/21
M Gudekar 1992/93-1993/94
R Guget 1978/79
VNGV Gui 1990/91
S Gully 2010/11
M Gupta 2007/08-2008/09
RS Gupta 2006/07
KS Gusain 2016/17