Players (H) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DD Haldankar 2001/02-2003/04
P Haldankar 1990/91-1993/94
V Haldankar 1981/82-1984/85
NL Haldipur 2005/06-2006/07
N Halgekar 1999/00-2000/01
J Hariesh 2004/05
RS Harikant 2003/04-2019/20
D Harish 1980/81
Harishchandra 1993/94
C Harmalkar 2015/16
SS Harmalkar 1990/91-1993/94
Harsh 2015/16
K Hattangadi 2015/16-2021/22
S Hemant 1998/99
R Hengadi 1983/84
SB Hoble 2005/06-2007/08
MN Huggi 2011/12-2015/16
A Hussain 1986/87
M Hussain Khan 2013/14