Players (J) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tanveer Jabbar 2000/01-2002/03
AR Jadhav 2000/01
DS Jadhav 2015/16
S Jadhav 1986/87-1989/90
S Jain 2008/09
V Jaisimha 1994/95-1997/98
K Jaiswal 2013/14
NL Jaiswal 2008/09-2011/12
SB Jakati 1995/96-2017/18
AN Jamadar 2000/01
S Jamadar 1995/96-1997/98
Javed Khan 2004/05
M Jayashankar Rao 1981/82
H Jetaji 2014/15
H Jethaji 2019/20
MV Joglekar 2002/03-2007/08
P John 1996/97
V Joshi 2000/01-2002/03
D Justine 1984/85