Players (V) who have played for Goa or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AK Vagaji 2007/08-2013/14
KA Valvaikar 2004/05
AS Vamshi 2012/13
MB Vantamuri 2012/13-2016/17
S Vantamuri 2015/16-2017/18
SB Vantamuri 2012/13-2018/19
A Vasant 1998/99
RB Vashist 2007/08
KA Vaz 2005/06-2020/21
SA Vaz 2007/08-2014/15
AV Veera 2012/13-2013/14
AA Velaskar 2001/02
AP Velguekar 1993/94-1999/00
G Velho 1986/87
GG Velip 2007/08-2008/09
AL Veljee 2003/04-2008/09
S Veluskar 2002/03
V Vengurlekar 1994/95-1998/99
N Venkatesh 1990/91
SK Verenkar 2016/17-2018/19
A Verlekar 2017/18
A Verlekar 2016/17
A Verlekar 2019/20-2021/22
A Verlekar 1996/97
AA Verma 2018/19-2020/21
AA Vernekar 2005/06
NA Vernekar 1980/81-1993/94
G Vignesh 2011/12
N Vijayshankar 2000/01
Vinayak 1986/87
M Vinayak 2001/02
S Virgincar 1978/79-1980/81
D Virnodkar 1989/90-1991/92
Vishwambar 1980/81
I Vishwanath 1993/94
Vrushal 2015/16