Players (K) who have played for Hong Kong or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kabir Sodhi 2014/15-2018/19
C Kaliandasani 2000
TR Kalyanaraman 2002/03
Kamran Raza 1996/97-1998/99
A Kanthan 2009-2009/10
R Kapur 2018/19-2019/20
R Kapur 2014/15-2019/20
S Karandeep Singh 2014/15-2016/17
P Kelly 1965
Khalid Khan 2002/03-2007
A Khan 2015
AM Khan 2015
H Khatri 2012
MR Khatri 2006-2010/11
A Khemka 2004/05
Khuram Shahzad 2003/04-2005/06
N King 2009
ME Kratzmann 2007-2007/08
SN Krishna Kumar 1985/86-1990/91
CK Kruger 2003-2013/14
K Kumaria 2001/02-2003
B Kwong Wo 1969/70-1984/85