Players who have played for Goa Veterans

D Bagchi 2009/10
M Carvalho 2009/10
R Dhuri 2009/10
S Mahadevan 2009/10
A Majalikar 2009/10
R Mishra 2009/10
PKP Misquin 2009/10
R Naik 2009/10
VR Palekar 2009/10
S Prabhu Desai 2009/10
R Satardekar 2009/10
D Shirgaokar 2009/10
M Shirodkar 2009/10
P Shirodkar 2009/10
A Syed 2009/10
CD Tendulkar 2009/10