Players who have played for Hong Kong Under-17s

MG Abernethy 2008/09
Aizaz Khan 2008/09
M Aldridge 2003/04
Asad Arif 2005
JJ Atkinson 2003/04
JE Bacon 2003/04
RA Bacon 2003/04
S Basit 2003/04
S Bhimsaria 2008/09
D Bulsara 2008/09
S Chandra 2008/09
D Daswani 2003/04
D Fulgrade 2003/04-2005
A Gadhia 2005
Haider Ali 2008/09
Irfan Ahmed 2003/04-2005
MR Khatri 2008/09
Khuram Shahzad 2003/04-2005
CK Kruger 2003/04
Lovepreet Singh 2005
Mahroof Hussain 2008/09
Nadeem Ahmed 2003/04
Nizakat Khan 2008/09
C Sabine 2003/04
Sajid Khan 2003/04-2005
N Savalani 2005
KD Shah 2008/09
Shahbaz Ali 2008/09
Shakeel Haq 2005
Shamal Khan 2008/09
Sharif Ali 2008/09
N Shroff 2005
Simandeep Singh 2008/09
Uwaise ur Rahman 2008/09
K Varghese 2005
S Virant 2005
Yasar-ur-Rehman 2005
Zafaran Ali 2003/04
Zuaid Khan 2005