Players who have played for Goa Women

R Abreu 2006/07
DD Amonkar 2019/20
PA Bandekar 2006/07-2009/10
PA Bhaidkar 2020/21-2021/22
VK Bhandari 2016/17-2018/19
PK Bharati 2012/13-2016/17
RS Chavan 2010/11-2019/20
B Chodankar 2006/07
A Chodankar 2006/07
MJ Colaco 2006/07-2012/13
SU Dessai 2019/20
G Diksha 2020/21
SV Divkar 2007/08-2015/16
CD D'Souza 2008/09-2012/13
TN Duragad 2016/17-2021/22
EB Fernandes 2011/12
A Gadekar 2006/07
PV Gadekar 2006/07-2018/19
BK Gaonkar 2009/10-2019/20
SS Gaunder 2011/12-2019/20
SS Gawas 2006/07-2010/11
SV Gawas 2007/08-2013/14
DM Gawde 2017/18-2019/20
SG Ghadi 2015/16-2020/21
P Govekar 2006/07
VK Gurav 2013/14-2021/22
AL Halarnkar 2009/10
RA Kandgal 2019/20
SV Kaskar 2009/10-2012/13
NH Khot 2006/07-2008/09
VH Korgaonkar 2006/07
SS Mainkar 2008/09
NA Malik 2009/10-2021/22
NS Manjarekar 2012/13-2018/19
DU Naik 2013/14-2015/16
KP Naik 2011/12
Shindiya Naik 2017/18-2019/20
Sanjula S Naik 2014/15-2019/20
Sidhita S Naik 2011/12-2013/14
NA Nallikun 2012/13-2018/19
Nikita 2021/22
SS Pandey 2007/08-2021/22
DS Parab 2006/07-2012/13
RS Parab 2006/07-2007/08
Shreya S Parab 2016/17-2021/22
FA Pereira 2007/08-2011/12
RU Pilankar 2016/17-2019/20
PR Priolkar 2008/09-2013/14
M Ramesh Gawandar 2021/22
SM Rane 2007/08-2017/18
RB Rawal 2007/08-2013/14
AD Redkar 2006/07-2008/09
RD Sancoalkar 2012/13-2013/14
IZ Shaikh 2020/21-2021/22
Shrey 2021/22
Sonali 2020/21-2021/22
S Sudhakar Naik 2020/21-2021/22
R Sukhadev Chavan 2020/21-2021/22
Sunanda 2021/22
PP Verlekar 2018/19-2021/22
TR Volvoikar 2008/09-2012/13
SF Yetrekar 2007/08-2021/22