Players who have played for Mumbai Women

S Abdullah 2021/22
VV Bhagat 2017/18-2021/22
KS Bhatia 2021/22
H Bhatte 1996/97
RA Bhopalkar 2007/08-2012/13
AS Bhosale 2010/11-2011/12
TV Bhuskute 2011/12-2015/16
PS Bisht 2006/07-2009/10
HV Borwankar 2013/14-2020/21
S Chalke 2020/21
S Chandok 2000/01
RS Chaudhari 2018/19-2021/22
SS Chavan 2008/09-2015/16
MK Dakshini 2013/14-2021/22
NR Daruwalla 2006/07-2015/16
NS Davane 2012/13
CH Dcosta 2012/13
H Gala 2021/22
MM Gavande 2014/15-2016/17
MJ Gawade 2017/18-2021/22
PK Golipkar 2014/15
RR Goyal 2004/05-2011/12
SA Haranhalli 2011/12-2019/20
FK Jaffer 2015/16-2021/22
Janhvi 2021/22
MV Joshi 2012/13-2019/20
SP Kamat 2000/01-2010/11
Kamini 1996/97
JR Kate 2020/21-2021/22
HY Kazi 2012/13-2021/22
AS Keni 2006/07-2007/08
P Khulkarni 2000/01
AP Kokil 2006/07-2013/14
SM Koli 2012/13-2014/15
SS Kumbhare 2009/10-2014/15
P Kunita 2000/01
SLJ Lobatto 2006/07-2010/11
Mangala 1996/97
VS Mathuria 2021/22
Medha 1996/97
B Munbekar 2000/01
VR Nagre 2006/07-2011/12
PP Naik 2015/16-2021/22
SM Naik 2000/01-2016/17
RR Nayak 2018/19
ER Oza 2019/20-2021/22
AA Padhye 2012/13
SA Paranjape 2000/01-2015/16
MD Pashte 2018/19
AN Patil 2000/01-2007/08
NY Patil 2006/07-2008/09
DB Pawar 2012/13-2014/15
JR Pawar 2019/20-2021/22
SL Pujare 2000/01-2011/12
PG Raut 2006/07-2010/11
SH Raut 2018/19-2021/22
SK Raut 2017/18-2019/20
SS Rawool 2019/20
JI Rodrigues 2014/15-2021/22
SG Rozario 2006/07-2018/19
SV Sakru 2000/01-2011/12
BR Sankad 2012/13
SG Satghare 2015/16-2021/22
VS Sawant 2006/07-2015/16
SA Sayyed 2011/12
N Seth 2000/01
ND Shahi 2006/07-2013/14
S Shaikh 2020/21-2021/22
Z Sheikh 2000/01
PP Shirwadkar 2009/10-2018/19
A Somale 1996/97-1998/99
MH Sumra 2007/08-2008/09
BS Tamore 2011/12-2018/19
SZ Thakor 2016/17-2021/22
A Vaidya 2000/01
P Vaidya 2000/01
AN Valanju 2020/21
RP Yadav 2014/15