Players who have played for Armed Police Force Club

I Ahamad 2019/20
A Airee 2017
KS Airee 2018-2021/22
PS Airee 2017-2021/22
A Bam 2021/22
L Bam 2021/22
P Baskota 2017-2019/20
A Bohara 2017-2021/22
D Bohara 2021/22
R Gautam 2020/21-2021/22
S Jhora 2018-2019
S Jora 2017-2021/22
KC Karan 2018
B Karki 2017-2021/22
SP Khakurel 2017-2020/21
B Khatri 2021/22
Y Kumal 2017-2019/20
S Maharjan 2019-2021/22
K Mahato 2020/21-2021/22
G Malla 2017
RK Paudel 2018
BK Puran 2021/22
S Rana 2019-2020/21
D Rawat 2019
B Regmi 2018-2020/21
AS Routela 2018-2021/22
AK Sah 2017-2018
P Sarraf 2018
P Shahi 2019/20
Aasif Sheikh 2017-2021/22
S Sunar 2017
Surya Tamang 2019/20-2020/21
S Vesawkar 2019-2021/22
NK Yadav 2021/22