Players who have played for Rupandehi Challengers

PS Airee 2018-2018/19
S Alam 2017
Babar Hayat 2018/19
B Bhandari 2018/19
LS Bhandari 2018/19
S Bhari 2018
BK Bhushal 2017-2018
S Daral 2018/19
SP Gauchan 2017-2018
D Gupta 2017
P Jaisi 2018
K Karki 2017-2018/19
A Kharel 2018/19
B Khatri 2018
S Lohani 2018
RP Magar 2017
S Maharjan 2018/19
K Malla 2018
P Mehra 2018/19
JK Mukhiya 2018
KC Prakash 2017
D Prasad 2018
S Pun 2018
S Rana 2017
B Regmi 2018/19
AS Routela 2018
N Sen 2017
H Shah 2017
B Sharki 2018/19
D Shrestha 2017-2018
B Sob 2017-2018/19
Sonu Ansari 2018
Sufyan Mehmood 2018
S Sunar 2018/19
AM Thapa 2017
P Thapa 2017