Players who have played for Rapti

KS Airee 2020/21
L Bam 2020/21
B Bhandari 2020/21
K Bhurtel 2020/21
A Bohara 2020/21
HB Chauhan 2020/21
BS Karki 2020/21
S Maharjan 2020/21
JK Mukhiya 2020/21
Aasif Sheikh 2020/21
A Shrestha 2020/21
Sonu Tamang 2020/21
Surya Tamang 2020/21
S Vesawkar 2020/21