Players who have played for Indian XI Women

G Banerjee 1980/81
V Bhagat 1980/81
PS Bhatt 1995/96
L Bhattacharjee 1980/81
A Chopra 1995/96
R Dey 1995/96
K Dhokarikar 1995/96
P Dudhe 1995/96
DF Edulji 1980/81
S Iyer 1980/81
N Jogalekar 1980/81
HM Kala 1995/96
F Khalili 1980/81
R Mudgal 1995/96
S Mukherjee 1980/81
M Nadgoda 1995/96
A Pendharker 1980/81
S Rangaswamy 1980/81
L Samuel 1995/96
B Sharma 1980/81
M Sharma 1980/81
R Shastri 1995/96
S Shaw 1995/96